แหวนเพชร

เลือกแหวนเพชรตามราคา


ซื้อแหวนเพชร ซื้อเพชร


การประเมินคุณภาพเพชร (ความสะอาด) ตามเกณฑ์ GIA

บทความนี้จะกล่าวถึงการประเมินคุณภาพเพชรตามหลักเกณฑ์ของ GIA อย่างละเอียด ในเรื่องความสะอาด ซึ่งการจัดเกรดเพชรในส่วนของความสะอาดนั้นจะแบ่งเพชรออกเป็น โดยแบ่งเป็น11ระดับ คือ flawless (FL), Internal Flawless (IF) , Very Very Slightly Included (VVS1-VVS2) , Very Slightly Included (VS1-VS2) , Slightly Included (SI1-SI2) , Imperfect (I1-I2-I3) ตำหนิ หรือมลทิน (Inclusion) ของเพชรนั้น แบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ คือ ตำหนิภายนอก และตำหนิภายใน


การเกรดความสะอาดเพชร - โดยดูขนาด จำนวน และความยากง่าย ในการเห็นตำหนิหรือมลทิน ภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า เป็นเกณฑ์

Flawless/Internal Flawless(FL/IF)
เพชรคุณภาพนี้ คือเพชรไร้ตำหนิ เมื่อมองด้วยกล้องขยาย 10 เท่า ความแตกต่างระหว่าง Flawless และ Internal Flawless คือ Flawless จะไม่มีตำหนิทั้งภายในและภายนอก ในขณะที่ Internal Flawless นั้น ไม่มีตำหนิภายใน แต่อาจมีตำหนิภายนอกได้ ที่ว่าเพชรไร้ตำหนิหรือมลทิน ในที่นี้หมายถึง มองไม่เห็นด้วยกล้อง 10 เท่า หากใช้กำลังขยายสูงขึ้น เพชรธรรมชาติทุกเม็ดย่อมมีตำหนิหรือมลทินแน่นอน เนื่องจากเพชรแท้ หรือเพชรธรรมชาติ ฟอร์มตัวตามสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ จึงต้องมีสิ่งเจือปนเป็นธรรมดา

Very Very Slightly Included (VVS1-2)
เพชร VVS1-2 มีตำหนิขนาดเล็กมากมาก เมื่อมองด้วยกล้อง 10 เท่า แม้แต่ผู้ชำนาญการยังยากมากที่จะมองเห็น และใช้เวลาสักพักหนึ่งในการค้นหาตำหนิ ซึ่งแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละบุคคล โดยมากต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงช่วย

Very Slightly Included (VS1-2)
ตำหนิ มลทินเพชรเกรด VS

เพชร VS1-2 มีตำหนิขนาดเล็กมาก เมื่อมองด้วยกล้อง 10 เท่า ผู้เชี่ยวชาวมักมองเห็น ในขณะที่ผู้ซื้อโดยทั่วไปอาจมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ ระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาตำหนิ หรือมลทินจะสั้นกว่าเพชรเกรด VVS เพชรเกรดนี้ถือว่าได้รับนิยมอย่างสูง เพราะราคาย่อมเยาว์กว่าเพชร VVS พอสมควร ในขณะที่ตำหนิไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า มีขนาดเล็กมาก และไม่ส่งผลใดๆ ต่อความสวยงามและคงทนของเพชร

Slightly Included (SI1-2)
ตำหนิ มลทินเพชรเกรด SI

เพชร SI1-2 มีตำหนิขนาดเล็ก เพชรเกรดนี้สามารถมองเห็นมลทินได้อย่างง่ายดายภายใต้กำลังขยาย 10 เท่า ประมาณว่าส่องด้วยกล้องแล้วเห็นทันที ไม่ต้องหา แต่ก็ยังไม่ใหญ่หรือชัดเจนพอที่จะทำให้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (อย่างไรก็ตามเพชร SI บางครั้ง ตำหนิอาจเห็นด้วยตาเปล่าได้ หากต้องการซื้อเพชรคุณภาพนี้ ควรซื้อด้วยความระมัดระวัง)

Imperfect (I1-3)
ตำหนิ มลทินเพชรเกรด I

เป็นเพชรที่เห็นตำหนิได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และตำหนิที่มีขนาดใหญ่ส่งผลต่อความคงทน ประกาย และความโปร่งใสของเพชร อยากแนะนำให้หลีกเลี่ยงทุกกรณีครับ

หลังจากที่เราพอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการ Grading เพชร คร่าว ต่อมา เราจะมาดูลักษณะ และหน้าตาของตำหนิ หรือมลทิน ประเภทต่างๆ ครับ ตำหนิหรือมลทินเหล่านี้ หากมีขนาดเล็ก ไม่มีผลต่อความสวยงามใดๆของเพชร เราก็ไม่ควรจะตั้งแง่รังเกียจ ในบางกรณีตำหนิ เหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถแยกแยะเพชรเม็ดหนึ่งออกจากอีกเม็ดหนึ่ง และบางครั้งยังเป็นเครื่องหมายยืนยืนด้วยว่าเพชรเม็ดนั้นๆเป็นเพชรแท้ เรามาลองไล่ดูกัน โดยเริ่มจาก ตำหนิภายนอก ก่อน

ตำหนิภายนอก (Blemish) มักเกิดจากกระบวนการเจียระไน การเก็บรักษาและการสวมใส่ที่ไม่ระมัดระวัง หรือลักษณะผลึกของตัวเพชรเอง ตำหนิภายนอกมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ได้แก่

Abrasion
ตำหนิ มลทินเพชร รอยสึก

Abrasion หรือรอยสึก นับเป็นตำหนิภายนอก มักจะเกิดตรงบริเวณรอยต่อของเหลี่ยมเพชร และ culet (ก้นเพชร) เป็นรอยขีดเล็กๆ หรือรอยสีขาว มักเกิดจากการกระแทก ขูดขีดกันเองของเพชรที่เก็บรักษาไม่ดี หรือเก็บไว้ในห่อเดียวกัน

Extra Facet
ตำหนิ มลทินเพชรภายนอก เหลี่ยมแซม

Extra Facet หรือ เหลี่ยมแซมที่มีผิวเรียบ เกิดขึ้นใกล้ๆบริเวณขอบเพชรหรือส่วน crown คือเหลี่ยมพิเศษ ที่เกินจากเหลี่ยมมาตรฐานของเพชร

Natural
ตำหนิ มลทินเพชรภายนอก Natural

Natural คือ บริเวณที่ผิวของผลึกยังหลงเหลืออยู่ที่เพชรที่เจียระไนแล้ว มักพบบริเวณที่ขอบเพชร หาก Naturalมีขนาดใหญ่และลึก อาจทำให้ Naturalกลายเป็นตำหนิภายในได้ ทุกๆครั้งที่ผมเห็นเพชรเม็ดไหนมี Natural ผมจะรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษ เพราะ Natural นั้นถือเป็นตำหนิที่ยืนยันว่าเพชรเม็ดนั้นๆ เป็นเพชรแท้

Polish Lines
ตำหนิ มลทินเพชรภายนอก Polish line

Polish Lines รอยขีดเล็กๆขนานกันบนผิวหน้าของเหลี่ยมเพชร เกิดจากการขั้นตอนการขัดเงาที่ผิวของเพชร เพชรคุณภาพสูงๆที่ได้เกรด Polish เป็น Excellent มักไม่เห็น Polish line

Polish Mark
ตำหนิ มลทินเพชรภายนอก Lizard Skin

Polish Mark รอยที่เกิดจากกระบวนการเจียระไน จากจานเจียระไนหยาบ หรือ ใช้ความเร็วสูงเกินไปในการขัดเงา บางครั้งช่างเจียระไนไปขัดโดนตำแหน่งที่มีความแข็งสูงทำให้ขัดเงาได้ยาก เกิดเป็นรอยคลื่นบนผิวเพชร เรียกว่า lizard skin

Surface Graining
ตำหนิ มลทินเพชรภายนอก Surface Graining

Surface Graining ลักษณะเหมือนรอยต่อบนผิวเพชรที่พาดข้ามแต่ละเหลี่ยมของเพชร เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างเพชรไม่สามารถกำจัดโดยการนำไปขัดเงาใหม่ได้

ตำหนิภายใน (Inclusion) - เป็นตำหนิที่อยู่ภายในเพชร หรือเป็นตำหนิภายนอกที่ลึกเข้าไปในเพชร ได้แก่ Bearding
ตำหนิ มลทินเพชรภายใน Bearded Girdle

Bearding หรือ Bearded Girdle(เครา) มักเกิดบริเวณขอบเพชรมีลักษณะเป็นรอยริ้วเล็กๆ ที่ขอบของเพชร ลึกเข้าไปในเนื้อเพชร เพชรบางเม็ดที่มี Bearded Girdle มากๆ อาจเห็นจากด้านหน้าของเพชรได้

Cloud
ตำหนิ มลทินเพชรภายใน Cloud

Cloud เป็นตำหนิผลึกเล็กๆ (pinpoint)ที่อยู่เป็นกลุ่ม คล้ายฝุ่น

Feather
ตำหนิ มลทินเพชรภายใน Feather

Feather รอยแตกของเพชร มีลักษณะคล้ายขนนก

Crystal
ตำหนิ มลทินเพชรภายใน Crystal

Included Crystal ผลึกแร่ที่อยู่ในเพชร อาจเป็นผลึกของเพชรเองหรือผลึกแร่อื่นๆ อาจมีสีหรือไม่มีสีก็ได้ ผลึกที่ไม่มีสีจะเห็นยากกว่า และมักได้เกรดความสะอาดสูงกว่า ผลึกที่มีสี เช่นสีดำ แม้มีขนาดเล็ก บางครั้งก็สามารถเห็นได้ง่ายมาก

Internal Graining
ตำหนิ มลทินเพชรภายใน Internal Graining

Internal Graining ลักษณะเป็นเส้นใสๆไม่มีสีหรือมีสีขาว เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้าง

Laser Drill
ตำหนิ มลทินเพชรภายใน Laser

Laser Drill Hole เป็นตำหนิที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ โดยใช้เลเซอร์เจาะลงไปที่ตำหนิเพื่อทำให้ตำหนิใสไม่มี แต่จะทำให้เกิดรอยเปิดที่ผิวของเพชร นับเป็นการปรับปรุงคุณภาพเพชรให้ดีขึ้น เช่นเดิม เพชรอาจมีตำหนิสีดำขนาดใหญ่ ความสะอาดระดับ SI เมื่อใช้ Laser ทำลายมลทินสีดำ แล้ว ความสะอาดอาจขยับขึ้นเป็น VVS หรือ VS บางครั้ง ผู้ขายที่ไม่ซื้อสัตย์อาจหลอกขายในราคาที่สูงกว่าที่ควร

Pinpoint
ตำหนิ มลทินเพชรภายใน Pinpoint

Pinpoint ตำหนิรูเข็ม ตำหนิผลึกขนาดเล็ก เห็นเป็นจุดสีขาว

เกี่ยวกับผู้เขียนเพิ่มเติม